Zahraniční stáže a stipendijní pobyty

 

Svým klientům a studentům nabízím maximální pomoc a podporu při přípravě na zahraniční stáže či stipendijní pobyty v německy mluvících zemích. Může se jednat o pracovní stáže ve státní správě či v soukromých firmách v rámci přeshraniční spolupráce, studijní a stipendijní pobyty v akademickém prostředí atd.

Cíle a přínosy pracovních stáží a stipendijních pobytů v zahraničí

Cílem těchto pracovních stáží a stipendijních pobytů v zahraničí je zvýšení odborných kompetencí, získání zkušeností z prostředí v zahraničí, zlepšení jazykových znalostí, navázání pracovních kontaktů i osobních přátelství. Absolvování půlročního až ročního pobytu v zahraničí mnohdy může představovat po návratu domů důležitý faktor v kariérním postupu.

Výběr vhodné instituce, nadace a stipendijního programu

S klienty společně vyhledáme vhodné téma, lokalitu a instituci, kde by rádi strávili následující půlrok či rok. Klienti častokrát ani netuší, jaké pestré možnosti pracovních stáží a stipendijních pobytů v jejich případě existují. Vždy je možné nalézt vhodný program např. z fondů Evropské unie či státních, soukromých nadací a institucí. Získaná stipendia ať už z programů EU či od státních a soukromých nadací dostatečně pokryjí běžné životní náklady a cestovní výdaje v hostitelské zemi.

První kola výběrového řízení

Úspěšnému získání stipendia na období stáže u většiny nadací předchází několik kol náročného výběrového řízení. V prvních kolech výběrového řízení je třeba připravit v němčině celou řadu formulářů, dokumentů jako je životopis, motivační dopis (Bewerbungsbrief), překlady referencí od zaměstnavatelů  atd. Nejen po stránce obsahové, jazykové, stylistické, ale i po stránce grafické připravuji společně s klientem všechny požadované dokumenty s naprostou pečlivostí a důkladností.

Pohovor před výběrovou komisí

Poslední kolo výběrového řízení představuje zpravidla osobní přijímací pohovor před výběrovou komisí. S klientem se připravujeme tak, že přijímací pohovor s celou škálou možných témat mnohokrát přehráváme, „simulujeme“, dokud se necítí klient „pevný v kramflecích“, jinými slovy, dokud nezíská pocit, že ho už nemůže nic překvapit. Je jasné, že se vždy může objevit při přijímacím pohovoru neznámé téma. Ale v zásadě se lze připravit tak, aby klient uměl téměř na všechno odpovědět, byť by i správnou odpověď neznal. Nakonec nejde o to, aby klient „sypal správné odpovědi z rukávu“, jde především o to, aby komisi přesvědčivým, ale nenaléhavým způsobem sdělil, že on je – díky své odborné kompetenci – tím správným kandidátem.

Odborný zájem je důležitější než perfektní němčina

Stojí za zmínku, že komise si velmi objektivně u uchazečů všímá právě jejich odborné kompetence a zájmu o zdokonalení ve svém oboru, než jejich úrovně jejich jazyka. Z toho vyplývá, že bravurní němčina není zárukou úspěchu, pokud není zřejmý odborný zájem uchazeče. A naopak i se středně dobrou němčinou, ale přesvědčivě projeveným odborným zájmem, máte výraznou šanci členy komise přesvědčit.

Bohaté zkušenosti s přijímacími řízeními

Z čeho vycházím, když jsem s to celkem přesně odhadnout, jak mohou probíhat přijímací pohovory v německy mluvících zemích a tím nasměrovat při přípravách klienta tím správným směrem? Je to jednoduché. V době svého pětiletého pobytu v Německu jsem absolvoval celou řadu přijímacích pohovorů v nejrůznějších prostředích (soukromé firmy, státní instituce, nevládní organizace, akademické a univerzitní prostředí a další). O tom, jak jsem si vedl v některých firmách či institucích, u kterých jsem v přijímacích pohovorech uspěl, se dočtete v rubrice „Reference“.

Pozitivní motivace a entusiasmus při přípravě

O mé schopnosti motivovat a zároveň připravit klienta na výběrové řízení, které předchází úspěšnému pracovnímu či stipendijnímu pobytu, velmi hezky hovoří pan Mgr. Jiří Vlček z Ministerstva zemědělství ČR ve své referenci (viz reference): „Schopnost pana Herrmanna pozitivně motivovat je obdivuhodná a jeho entusiasmus je „nakažlivý“ “.

A právě i Vám nabízím své schopnosti a znalosti při přípravě, na jejímž konci bude úspěšné získání pracovního či stipendijního pobytu v některé z německy mluvících zemí.

  Berlin, Alexanderplatz 02

Práce v laboratoři 05

Zürich 02

Universität, Vorlesung 03

Wien 01

Práce v laboratoři 03

Frankfurt nad Mohanem 03