Mezinárodní certifikáty

 

Podle přání a potřeb připravuji své klienty k mezinárodně uznávaným zkouškám z německého jazyka ZD, ZDfB, ZMP, ZOP a dalším obdobným zkouškám. Podle nové mezinárodní klasifikační stupnice se jedná o zkoušky těchto úrovní: B1, B2, C1, C2.

Při výuce zúročuji nabyté znalosti ze svého studijního pobytu na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde jsem získal cenné zkušenosti s přípravou na zkoušku úrovně C2 – zkoušku DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Viz reference z jazykové školy Bohemia Institut.

Vpravo naleznete v PDF ukázky jednotlivých typů jazykových certifikátů úrovní B1, B2, C1 a C2, které někteří z mých studentů a studentek úspěšně vykonali v Goethe-Institutu v Praze.

Zertifikat Deutsch – ZD

Složením zkoušky k získání osvědčení Zertifikat Deutsch (ZD) prokazujete, že máte solidní základní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují jazykově se orientovat ve všech důležitých situacích běžného života. Touto celosvětově uznávanou zkouškou prokazujete, že ovládáte podstatné gramatické struktury jazyka, jste schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokážete rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy.

Obtížnost: mírně pokročilá; úroveň B1

Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB

Tímto osvědčením prokazujete, že se dokážete dorozumět v běžných pracovních situacích. Dokážete porozumět jednoduchým hospodářským textům, napsat standardní dopis a náležitě reagovat v běžných pracovních rozhovorech. Certifikát ZDfB je zaměstnavateli v německy mluvících zemích mnohdy více ceněn než obecný certifikát ZMP; jedná se skutečně o zkoušku, kterou užijete především v pracovním prostředí.

Obtížnost: středně pokročilá; úroveň B2

Goethe-Zertifikat C1 (dříve Zentrale Mittelstufenprüfung – ZMP)

Osvědčením o zkoušce Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) prokazujete, že máte dobré znalosti německého spisovného jazyka. Tyto jazykové znalosti Vám umožňují obšírně a správně se vyjadřovat k mnoha tématům, a to ústně i písemně, a porozumět i obtížnějším textům. Goethe-Zertifikat C1 (dříve ZMP) je celosvětově velmi známá a zaměstnavatelé ve velmi mnoha zemích si jí vysoce cení jako dokladu o všeobecných znalostech německého jazyka na pokročilé úrovni. Vysvědčení o složení Goethe Zertifikat C1 osvobozuje v mnoha kurzech, připravujících na vysokoškolské studium a na některých německých vysokých školách od přijímací zkoušky z německého jazyka.

Obtížnost: středně pokročilá; úroveň C1

Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP

Osvědčením o Centrální zkoušce vyššího stupně (Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP) prokazujete, že máte diferencované znalosti německého spisovného jazyka.Tyto jazykové znalosti Vám umožňují porozumět obtížným textům a obratně se vyjadřovat, a to ústní i písemnou formou. Zkouška ZOP je hodnocena jako osvědčení o kvalifikovaném zvládnutí německého jazyka v profesním životě. Osvědčení o složení zkoušky ZOP osvobozuje na německých vysokých školách od jazykové přijímací zkoušky.

Obtížnost: pokročilá; úroveň C2

Jednotlivé části zkoušek

Všechny výše uvedené zkoušky mají následující jednotlivé části, a to v rozsahu daném typem a náročností zkoušky:

- Leseverstehen porozumění psanému textu
- Hörverstehen porozumění mluvenému textu
- Sprachbausteine prověření základních gramatických
a lexikálních znalostí
- Schriftlicher Ausdruck samostatný písemný projev
- Mündlicher Ausdruck ústní zkouška před komisí
     

Poděkování za poskytnuté certifikáty

Rád bych zde poděkoval svým bývalým i současným studentům a studentkám za poskytnutí naskenovaných certifikátů z německého jazyka.

  ZD-Zertifikat Deutsch-B1
ZDfB-Zertifikat Deutsch für den Beruf-B2
ZMP-Zentrale Mittelstufenprüfung-C1
Goethe-Zertifikat C1
ZOP-Zentrale Oberstufenprüfung-C2