Překlady

 

Již řadu let se aktivně věnuji překladatelské činnosti z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny. Do této chvíle jsem přeložil a redakčně upravil více než 1000 stránek textu.

Co překládám

Vedle sociálně vědné oblasti (historie, etnologie, sociologie, psychologie, gender) jsem měl příležitost, a velmi rád jsem ji využil, pracovat s texty z oblasti designu, architektury, stavebnictví a propagační grafiky (překlady pro propagační materiály), ale i z různých technických oborů, dopravy či oblasti ekologie, ekologického zemědělství atd. Samozřejmě překládám také texty typu obchodní korespondence, právnické texty, zápisy z konferencí, schůzí atd. Výše uvedený široký záběr v oblasti mých překladů naznačují, že si velmi rád rozšiřuji odborný horizont, a že jsem ochoten vzít jakýkoliv překlad z jakékoliv oblasti a také jej kompetentně přeložit.

Korektury

Další důležitá poznámka se týká nezbytného zajištění korektur přeložených textů. A to jak korektur německých výsledných textů, tak i českých (v případě publikování). U mnohých překladů, které mi byly v Německu ukázány, chyběly především korektury v němčině, což výsledně zesměšňovalo především českou firmu, která si v plné důvěře u českého překladatele takovýto překlad zadala. Překlady tohoto typu nejsou německými partnery brány příliš vážně, spíše jsou považovány za předmět k pobavení a mohou vést ve svém důsledku i k ztroskotání nadějně se rozvíjejících vzájemných obchodních kontaktů. V tomto bodě by měl být každý překladatel, ať už je sebelepší, dostatečně soudným. Asi nikdy nedosáhneme úrovně rodilého mluvčího, i když se jí můžeme velmi blížit. Je dobré si toho být vědom a tento nedostatek elegantně vyvážit soustavnou spoluprací s německým korektorem/korektorkou. Oba typy korektur vždy zajišťuji! Německé korektury provádí pokaždé německá rodilá mluvčí.

Obsáhlejší překlady

Kompletně jsem vyhotovil pět sborníků z česko-německých konferencí. Jako redaktor se pravidelně dostávám k samostatné práci s tiskovinami a úpravám textů pro tisk (kompletní sestavení sborníků z konferencí od překladatelské, redakční práce až po přípravu pro tiskárnu). Viz reference mé překladatelské a redakční činnosti u Česko-německého fóra žen.

 

Uvádím zde následující tři dvojjazyčné sborníky z konferencí:

  1. Útěk, vyhnání a likvidace obyvatelstva v Euroregionu Nisa
  2. Vývoj občanské společnosti
  3. Aktivně proti násilí ve školách

 

Více se dozvíte na stránkách organizací Česko-německé fórum žen a Helsinki Citizens’ Assembly – Deutsche Sektion.

  Útěk, vyhnání a likvidace obyvatelstva v Euroregionu Nisa

Vývoj občanské společnosti

Aktivně proti násilí ve školách